ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවට විරුද්ධ වෙමු! නිදහස් අධ්‍යාපනය අහෝසි කිරීමට විරුද්ධ වෙමු! විශ්ව විද්‍යාල කථිකාචාර්යවරුන්ගේ ප්‍රකාශයක්

අප ඉන්නේ පැවැත්ම පවා ත3⁄4ජනයට ලක්වන ආකාරයේ ආ3⁄4ථික අ3⁄4බුදයක් මැදය. දිනෙන් දින
වැඩිවන ණය බර මධ්‍යයේ අවිනිශ්චිත අනාගතයක ් පිළිබඳ සැකසංකා හා බැඳුණු සමාජ-දේශපාලනික
ව්‍යසන සමඟ අප දිගටම පොර බදන්නෙම ු. පසුග ිය වසර කිහිපය තුළ අධ්‍යාපනය ප්‍රතිසංස්කරණය
කිරීම සඳහා කරන ලද යෝජනා තුළ ින් අධ්‍යාපනය සමාජමය දේපලක් හැටියට දැකීමේ මෙරට
භාවිතය වෙනස් කරන ්නට අර ඇදීම පිළ ිබඳව විශ්ව විද්‍යාල කථිකාචා3⁄4යවරු වශයෙන් අප සැලකිළ ිමත්
වන්නෙමු.

රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය අපකී3⁄4තියට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සමඟ මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා
බැඳී පවතින බව අප පෙන්වා දෙන ්නේ කෝපයෙන් යුතුවය. රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වලට වෙන්කරන
අරම ුදල් කප්පාදු කරන අතf3⁄4 සියළු විරෝධතා ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස ම3⁄4දනය කිරීමද රජය සිදු කරය ි.
බදුගෙවන ජනතාවගේ ම ුදල් අපතේ හරිමින් විරෝධතා ව්‍යාපාර වල නිමග්න වන බව පැවසෙන විශ්ව
විද්‍යාල සිසුන්ගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය පුරා සැරිසරයි. ඉහළ මට්ටමේ දේශපාලකයින ් රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල
වල සිසුන් සේවා නිය ුක්තියට නුසුදුසු බව චෝදනා කරන ්නේ ඔවුන් අවශෝෂණය කරගැනීම සඳහා
ප්‍රමාණවත් රැකියා වෙළඳපොලක් නොමැති බව කිසිදු සඳහනක ් නොකොටය. මේ ආඛ්‍යාන නිසා
මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය බව පමණක් නොව, ගත හැකි එකම ක්‍රියාමා3⁄4ගය බවටද මතයක් සමාජයේ
සමහර කොටස් අතර ම ුල්බැස ගනිමින් පවතී. එහෙත් මෙවැනි ප්‍රතිසංස්කරණ නිසා ඇමෙරිකාව හා
එක්සත් රාජධානිය වැනි රටවල උසස් අධ්‍යාපනයට සිදුව ඇති හානිය අරබයා ඇති සාක්ෂි පිළිබඳ
එහිදී සාකච්ඡා නොවේ.

මෙහි නවතම යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණය වන්නේ ළඟදීම පා3⁄4ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට නියමිත
ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාම ුවයි. මෙය කිසිදු ආකාර අදහස් විමසීමකින ් තොරව, අදහස් සඳහා
විවෘත ආරාධනයක් පමණක් නික ුත් කරන ලදුව ආරම්භ කළ ක්‍රියාවලියකි. මෙමඟින් ප්‍රාථමික, ද්වීතීය ික
හා තෘතීය ික අධ්‍යාපනයේ සිදුකිරීමට නියමිත වෙනස්කම් තුළින ් මෙරට ජනතාවගේ හදවත් වලට සමීප
නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියේ පදනම ත3⁄4ජනයට ලක්කරයි. යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ වලින ් පාසල්
අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ බොහෝ වෙනස්කම්ද යෝජනා කොට තිබුණත්, මෙම ප්‍රකාශයේ අරම ුණ
වන්නේ තෘතීය ික අධ්‍යාපනය අරබයා යෝජනා කරන වෙනස්කම් වලට අවධානය යොමු කිරීමයි.

ව්‍යුහය සහ ආණ්ඩ ුකරණය
මෙම යෝජනා වලට අනුව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන ් සභාව වෙනුවට ජාතික උසස් අධ්‍යාපන
කොමිසමක් ස්ථාපනය කෙරෙනු ඇත. එ ් ඔස්සේ රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන
සියල්ල එක් අධිකාරියක් යටතට ගෙන එනු ඇති අතර, එතුළ පෞද්ගලික අංශයට සැළකිය යුතු බලයක්
හිමිවනු ඇත. මේ ප්‍රතිපත්ති රාම ුව තුළ රාජ්‍ය අනුග ්‍රහයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන අධ්‍යාපන පද්ධතිය
පුළුල් කිරීම සඳහා කිසිදු කැපවීමක් දක්නට නොලැබේ. එහෙත් පෞද්ගලික අංශයට වෙන්කෙරෙන අරම ුදල් සහ ලබාදෙන සහන පිළිබඳව එහි පැහැදිලිව දක්වා තිබේ. දැනටමත් හිඟ තත්වයේ පවතින
රාජ්‍ය අංශයේ සම්පත්, ලාභය ම ූලික කරගත් පෞද්ගලික තෘතීය ික අධ්‍යාපනයට හැරවීමේ ක්‍රමයකි
මෙය. ඇත්තෙන්ම මෙම ප්‍රතිපත්ති රාම ුවේ ම ූලිකම අරම ුණ ̃රාජ්‍ය නොවන හවුල්කරුවන්ගේ
සහභාගීත්වයෙන ්, විශේෂයෙන ්ම පොදු-පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වයන් තුළින ් ̃ (පිටුව 28) උසස්
අධ්‍යාපනයෙහි ලා පෞද්ගලික අංශයේ භූමිකාව ප්‍රසාරණය කිරීමයි.

තෘතීය ික අධ්‍යාපනය සඳහා අරම ුදල් සම්පාදනය
වත්මනේ තෘතීය ික අධ්‍යාපනය වෙත ප්‍රවිෂ්ටය ලබාගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව ඉතා අඩු බවට දුක්වන
රජය (යෝජිත ප්‍රතිපත්ති රාම ුවේ එය උසස් පෙළට ම ුහුණ දෙන සිසුන්ගෙන් 8.9% ක ප්‍රමාණයක් බවට
සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක ්ද සිදුකරය ි), 2022 වසf3⁄4දී අධ්‍යාපනයට වෙන්කොට ඇත්තේ දළ දේශීය
නිෂ්පාදිතයෙන ් 1.2% ක් පමණක් බව ලෝක බැංකු වා3⁄4තා වලට අනුව පෙනේ. එය ලෝකයෙන ්ම
අධ්‍යාපනයට වෙන්කොට ඇති දෙවැනි අඩුම ප්‍රතිශතයයි. මෙම ආයෝජනය සඳහා රජයට
අවශ්‍යතාවයක් ඇති බව පෙනෙන ්නට නැත. එ ් වෙනුවට මෙම ප්‍රතිපත්ති රාම ුව තුළ රජය යෝජනා
කරන ්නේ ̃පවතින සම්පත් නැවත බෙදාහැරීම, රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාධරයින ් සමඟ හවුල්කාරීත්වයන්
තුළ ින ් අමතර සම්පත් ලබාගැනීම, සහ පෞද්ගලික පරිත්‍යාග වලින ් සම්පත් ලබාගැනීම ̃ (පිටුව 4) යන
ක්‍රම ඔස්සේ එම ආයෝජන අවස්ථා සාධනය කරගැනීමයි.

මෙම ප්‍රතිපත්ති රාම ුවෙහි යෝජනා කොට ඇති අරම ුදල් සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රමය රජයේ විශ්ව විද්‍යාල
වල වත්මනෙහි පවතින ක්‍රමය සම්පූ3⁄4ණයෙන්ම පෙරලා දැමීමකි. ඊට අනුව රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සඳහා
අරම ුදල් තුන ් ආකාරයකින් සම්පාදනය වනු ඇත: රජයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන, පාඨමාලා ගාස්තු ආදිය
තුළ ින ් සිසුන ් දක්වන දායකත්වය සහ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සම්පාදනය කරගන්නා අරම ුදල් යන ඒවාය.
තනි තනි පාඨමාලා සඳහා වෙන්වන අරම ුදල් ප්‍රමාණය තීරණය වනු ඇත්තේ එ ්වාට බැඳෙන සිසුන්ගේ
ප්‍රමාණය මතය. මෙම මාදිලිය තුළ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල සියල්ලටම සිය පැවැත්ම සහ
අරම ුදල් සඳහා තරඟ වැදීමට සිදුවනු ඇත.

අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය
ඓතිහාසිකව, ද්විතීයික හා තෘතීය ික මට්ටමේ නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය නිසා විෂමතා අඩුවීම
මෙන ්ම දරිද්‍රතාවයෙන් බැටකන ජනතාවට ඉන් මිදීමේ මා3⁄4ගයක් විවර වීමද සිදුවිනි. මේ තුළින ් මධ්‍යම
පාන්තික බොහෝ දෙනා ප්‍රයෝජන ලබා තිබේ. සමහර අධ්‍යයන පාඨමාලා වල පවත්වා ගන්නා දිස්ත්‍රික ් කෝටා මෙන්ම වෙනත් එවැනි ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් වලට සංවේදී ප්‍රතිපත්ති නිසා ස්ත්‍රී-
පුරුෂ භාවය, පන්තිය, කුලය, ප්‍රාදේශීය අනන්‍යතාවය වැනි සාධක වල බලපෑමෙන ් තොරව විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය ලබාගැනීමේ හැකියාව සිසුන්ට ලැබී ඇත. එය රටේ සමාජ යුක ්තිය
ප්‍රව3⁄4ධනයෙහිලා ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරය ි. නිදහස් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ පැවැත්ම සඳහාද
නිදහස් අධ්‍යාපනය වැදගත් වන්නේ එමඟින් සෞඛ්‍ය සේවයට අවශ්‍ය වෘත්තිකයන් අඩු මිලකට
නි3⁄4මාණය කරන හෙයිනි.

සිය අරම ුදල් ස්වයංව සම්පාදනය කරගැනීම නව ප්‍රතිපත්තියට අනුව විශ්ව විද්‍යාල වල වගකීමක් බවට
පත්වන නිසා, යම් දෙනලද අවස්ථාවක විශ්ව විද්‍යාලයක් මඟින් ලබාදෙන පාඨමාලා එම මොහොතෙ ්
වඩාත්ම ඉල් ̈මක් ඇති පාඨමාලා බවට පත්වනු ඇත. එ ්වාට ඇදී එන සිසුන්ද නාගරික ඉහළ මධ්‍යම
පාන්තික සිසුන් වනු ඇත්තේ, රැකියා වෙළඳපොල තුළ වැඩි වාසියක් ඇති ඔවුන ්ට විශ්ව විද්‍යාල වලට
බඳවා ගැනීම් වලදී වැඩි ප්‍රම ුඛතාවයක් ලැබෙනු ඇති නිසාය. යෝජිත ජාතික උසස් අධ්‍යාපන
කොමිසම විසින ් විදෙස් සිසුන ් ආක3⁄4ෂණය කරගැනීම සඳහා වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමත්, උපාධිය
ලබාගැනීමෙන් පසු ලංකාව තුළ රැකියා අවස්ථා සම්පාදනය කිරීමත් අරම ුණු කිරීම තුළ මෙම ගැටළුව
තවදුරටත් තීව්‍ර වනු ඇති බව පෙන ී යයි (පිටුව 26).

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති සිසුන් සම්බන්ධයෙන ් හැරෙන්නට, මෙම ප්‍රතිපත්ති රාම ුව තුළ සමාජ විෂමතා
ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් දක්වා නොමැත. අධ්‍යාපනය සඳහා අරම ුදල් සම්පාදනය කරගැනීම
සිසුන්ගේ වගකීමක් බවට පත්ව ූ විට, එ ් සඳහා රජයේ දායකත්වය එන්න එන්නටම අඩුවනු ඇත. ඉහළ
යන අධ්‍යාපන වියදම් වල තේරුම වන්නේ කාලයක් යනවිට ධනවත් පවුල් වලින් පැමිණෙන සිසුන්
අධ්‍යාපනයට වැඩි ප්‍රවේශයක් ලබාගනු ඇති බවයි. එ ් තුළ ින ්, පවතින සමාජ අසමානතා තවදුරටත් තීව ්‍ර
වේ.

මෙවැනි ප්‍රතිපත්තියකින ් දැවැන්ත ප්‍රතිවිපාක ඇති වේ. අප දන්නා නිදහස් අධ්‍යාපනය වියැකී යනු
ඇත. අධ්‍යාපනයට ඇති සමාන ප ්‍රවේශය අහිමි වූ විට සමාජයේ ආන්තික කණ්ඩායම් වලට ප්‍රගමනය
සඳහා පවතින ස්වල්පයක් මා3⁄4ග වලින ් එකක්ද වැසී යනු ඇත. මෙම ප්‍රතිපත්ති රාම ුවෙන් නාගරික
ඉහළ මධ්‍යම පාන්තික, දැනටමත් වෙනත් විකල්ප පවතින කණ්ඩායම් වලට බලපෑමක් නොවේ. සමාජ
ස්ථායිතාව වෙනුවෙන ් කරදර වන පිරිස, නිදහස් අධ්‍යාපනය වියැකී යන්නට හැරීමෙන ් ඇතිවන
දැවැන්ත අස්ථාවරත්වය අවබෝධ කරගත යුතුය.

යෝජිත ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවට අප තදින් විරුද්ධ වියයුතු අතර, අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ
කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණයක් යෝජනා හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර පුළුල් වශයෙන් අදහස් විමසීම් සිදුකළ
යුතු බවට අවධාරණයද කළයුතු වේ.

SIGNED BY

 1. A. K. David, formerly Univ. of Peradeniya
 2. A. M. Navaratna Bandara, formerly Univ. of Peradeniya
 3. Ahilan Kadirgamar, Univ. of Jaffna
 4. Anurudda Karunarathna, Univ. of Peradeniya
 5. Anuruddha Pradeep Karnasuriya, Univ. of Sri Jayewardenepura
 6. Anushka Kahandagama, formerly Univ. of Colombo
 7. Arjuna Parakrama, Emeritus Professor, Univ. of Peradeniya
 8. Aruni Samarakoon, Univ. of Ruhuna
 9. Athulasiri Samarakoon, Open University of Sri Lanka
 10. Asha L. Abeyasekera, formerly Univ. of Colombo
 11. Avanka Fernando, Univ. of Colombo
 12. Ayomi I. Irugalbandara, Open University of Sri Lanka
 13. B. D. R. Prasantha, Univ. of Peradeniya
 14. B. M. H. S. K. Banneheka, Univ. of Peradeniya
 15. Barana Jayawardana, Univ. of Peradeniya
 16. Bhathiya Rathnayake, Univ. of Peradeniya
 17. Chamathka Devasirie Kariyawasam, Univ. of Colombo
 18. Camena Guneratne, Open University of Sri Lanka
 19. Chamika A. Silva, Univ. of Peradeniya
 20. Chammika Mallawaarachchi, Univ. of Visual and Performing Arts
 21. Charudaththe B. Illangasinghe, Univ. of Visual & Performing Arts
 22. Chathurika Munasinghe, Univ. of Peradeniya
 23. Chinthaka Chandrakumara, Univ. of Colombo
 24. Chrishantha Abeysena, Univ of Kelaniya
 25. Crystal Baines, formerly Univ. of Colombo
 26. Dayapala Thiranagama, formerly Univ. of Kelaniya
 27. Dewmini Amunugama, Univ. of Peradeniya
 28. Dhamma Dissanayake, Univ.of Colombo
 29. Dhanuka Bandara, Univ. of Peradeniya
 30. Dileepa Witharana, Open University of Sri Lanka
 31. Dilrukshi Abeysinghe, Univ.of Colombo
 32. Dilmi Tharaka, Univ. of Peradeniya
 33. Dimagi Pitawala, formerly Univ. of Peradeniya
 34. Dinuka Wijetunga, Univ.of Colombo
 35. Erandika de Silva, formerly Univ. of Jaffna
 36. A. Janarth, Eastern University, Sri Lanka
 37. F. M. Nawastheen, Open University of Sri Lanka
 38. Farzana Haniffa, Univ. of Colombo
 39. Fazeeha Azmi, Univ. of Peradeniya
 40. G. D. U. P. K. Gamage, Univ. of Peradeniya
 1. Gameela Samarasinghe, Univ. of Colombo
 2. Gananath Obeyesekere, formerly Univ. of Peradeniya
 3. Ganganee Chandima Samaraweera, Univ. of Ruhuna
 4. Gayani Nawarathna, Univ. of Peradeniya
 5. Gayatri Wijekoon, Univ. of Colombo.
 6. Geethika Dharmasinghe, Univ. of Colombo
 7. Gihan de Chickera, formerly Univ. of Colombo
 8. H. Sriyananda, Emeritus Professor, Open University of Sri Lanka
 9. Harshana Rambukwella, formerly Open University of Sri Lanka
 10. Hasini Lecamwasam, Univ. of Peradeniya
 11. Hasintha Wijesekara, Sabaragamuwa Univ. of Sri Lanka 
 12. Hasitha Pathirana, Univ. of Kelaniya
 13. Hiniduma Sunil Senevi, Sabaragamuwa Univ. of Sri Lanka
 14. Ishafa Illiyas, Univ. of Peradeniya
 15. J. Prince Jeyadevan, Univ. of Jaffna
 16. Jayadeva Uyangoda, Emeritus Professor, Univ. of Colombo.
 17. Jennifer Edama, Univ. of Peradeniya
 18. Jinasena Hewage, formerly Univ. of Ruhuna
 19. K. K. G. Randula, Univ. of Colombo 
 20. K. M. S. Wimalasiri, Univ. of Peradeniya
 21. Kalpa Rajapaksha, Univ. of Peradeniya
 22. Kamal Wasala, Univ. of Moratuwa
 23. Kamani Sylva, Univ. of Peradeniya
 24. Kanchuka Dharmasiri, Univ. of Peradeniya
 25. Kasun Gajasinghe, formerly Univ. of Peradeniya
 26. Kaushalya Ariyarathne, Univ. of Colombo
 27. Kaushalya Perera, Univ. of Colombo
 28. Kethakie Nagahawatte, Univ. of Colombo
 29. Krishantha Fedricks, Univ. of Colombo
 30. Krishmi Apsara, Univ. of Peradeniya
 31. Kumudu Kusum Kumara, formerly Univ. of Colombo
 32. Lahiruka Madhuwanthi, Univ. of Peradeniya
 33. Liyanage Amarakeerthi, Univ. of Peradeniya
 34. M. A. Nuhman, formerly Univ. of Peradeniya
 35. M. M. Alikhan, Univ. of Peradeniya
 36. Madhara Karunarathne, Univ. of Peradeniya
 37. Madhubhashini Disanayaka Ratnayake, Univ. of Sri Jayewardenepura
 38. Maduranga Kalugampitiya, Univ. of Peradeniya
 39. Madushani Randeniya, Univ. of Peradeniya
 40. Mahendran Thiruvarangan, Univ. of Jaffna
 41. Mahim Mendis, Open University of Sri Lanka
 42. Manoj Alawathukotuwa, Univ. of Peradeniya
 43. Ven. Muthukeliyawe Indarathana, Univ. of Peradeniya
 44. N. Gafoordeen, Univ.of Colombo
 1. Nadeesh de Silva, Open University. of Sri Lanka
 2. Neavis Morais, Open University. of Sri Lanka.
 3. N. G. A. Karunathilaka, Univ. of Kelaniya
 4. Nicola Perera, Univ. of Colombo
 5. Nira Wickramasinghe, formerly Univ. of Colombo
 6. Nirmal Ranjith Dewasiri, Univ. of Colombo
 7. Nishani Jayaweera, Univ. of Peradeniya
 8. P. Iyngaran, Univ. of Jaffna
 9. Paba Suraweera, Univ. of Peradeniya
 10. Pamuditha Herath, formerly Univ. of Peradeniya
 11. Pavithra Ekanayake, Univ. of Peradeniya
 12. Pavithra Jayawardena, Univ. of Colombo
 13. Prabhath Jayasinghe, Univ. of Colombo
 14. Pradeep Peiris, Univ. of Colombo
 15. Priyantha Fonseka, Univ. of Peradeniya
 16. R. T. Gamalath, Univ. of Peradeniya
 17. R. Angammana, Univ. of Peradeniya
 18. Rajan Hoole, formerly Univ. of Jaffna
 19. Rajitha Ranasinghe, Univ. of Peradeniya
 20. Ramanie Jayatilaka, formerly Univ. of Colombo
 21. Ramesh Ramasamy, Univ. of Peradeniya
 22. Ramila Usoof, Univ. of Peradeniya
 23. Ramya Kumar, Univ. of Jaffna
 24. Ranjini Obeyesekere, formerly Univ. of Peradeniya
 25. Rohan Laksiri, Univ. of Ruhuna
 26. Ruhanie Perera, Univ. of Colombo
 27. Rumala Morel, Univ. of Peradeniya
 28. Rupika Rajakaruna, Univ. of Peradeniya
 29. Ruth Surenthiraraj, Univ. of Colombo
 30. S. Sivasegaram, formerly Univ. of Peradeniya
 31. S. Arivalzahan, Univ. of Jaffna
 32. Sachini Marasinghe, Univ. of Peradeniya
 33. Sahani Situbandara, Univ. of Peradeniya
 34. Samal Vimukthi Hemachandra, Univ. of Colombo
 35. Saman Dharmakeerthi, Univ. of Peradeniya
 36. Saman Pushpakumara, Univ. of Peradeniya
 37. Samudrika Sylva, Univ. of Colombo
 38. Sandaruwan Subasinghe, Univ. of Peradeniya
 39. Sarala Emmanuel, Open University of Sri Lanka
 40. Sarath Witharana, Univ. of Kelaniya
 41. Sasanka Perera, formerly Univ. of Colombo
 42. Sasinindu Patabendige, formerly Univ. of Jaffna
 43. Saumya Liyanage, Univ. of Visual and Performing Arts
 44. Savitri Goonsekere, Emeritus Professor, Univ. of Colombo
 1. Savitri Kumar, Emeritus Professor, Univ. of Peradeniya
 2. Seetha Bandara, Univ. of Kelaniya
 3. Selvaraj Vishvika, Univ. of Peradeniya
 4. Shalini Wijerathna, Univ of Peradeniya
 5. Shamala Kumar, Univ. of Peradeniya
 6. Shanil Wijesinha, Univ. of Colombo
 7. Shashikala Assella, Univ. of Kelaniya
 8. Shirley L. Wijesinghe, Univ. of Kelaniya
 9. Shyamani Hettiarachchi, Univ. of Kelaniya
 10. Siri Hettige, Emeritus Professor, Univ. of Colombo
 11. Sirima Gajameragedara, formerly Rajarata Univ. of Sri Lanka
 12. Sithumini Rathnamalala, Univ. of Moratuwa
 13. Sivamohan Sumathy, Univ. of Peradeniya
 14. Sudesh Mantillake, Univ. of Peradeniya
 15. Supoorna Kulatunga, Univ. of Peradeniya
 16. T. Sanathanan, Univ. of Jaffna
 17. Tasneem Hamead, Univ. of Colombo
 18. Thiru Kandiah, formerly Univ. of Peradeniya
 19. Udari Abeyasinghe, Univ. of Peradeniya
 20. Ven. Uduhawara Ananada, Univ. of Colombo
 21. Unnathi Samaraweera, Univ. of Colombo
 22. Upul Abeyrathne, Univ. of Peradeniya
 23. Uwin Ariyarathna, Univ. of Peradeniya
 24. Varuni Ganepola, formerly Univ. of Colombo
 25. Vasanthi Thevanesam, Emeritus Professor, Univ. of Peradeniya
 26. Vihanga Perera, Univ. of Peradeniya
 27. Vijaya Kumar, Emeritus Professor, Univ. of Peradeniya
 28. Visakesa Chandrasekaram, Univ. of Colombo
 29. Vivimarie Vanderpoorten, Open University of Sri Lanka
 30. Warshi S. Dandeniya, Univ. of Peradeniya
 31. W. D. N. S. M. Tennakoon, Wayamba Univ. of Sri Lanka
 32. Wijith Rohan Fernando, Univ. of Kelaniya.
 33. W. M. M. P. Hulugalla, Univ. of Peradeniya
 34. W. M. T. P. Ariyaratne, Univ. of Peradeniya
 35. W. T. L. S. Fernando, Sabaragamuwa Univ. of Sri Lanka
 36. Yasas Kulasekara, Univ. of Peradeniya
 37. Yushani Alahakoon, Univ.of Peradeniya