நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் திருத்தப்படும் நதொழிலொளர் சட்டம்

இலங்கக ஒரு பொரிய நெருக்கடிக்குள் சிக்கியுள்ளது. மக்களுக்கு மமமல
திணிக்கப்பட்டுள்ள இந்நெருக்கடிகய ெொம் எல்மலொரும் கண்கூடொக
கொண்கின்ம ொம். நதொழிலின்கம, ெிகலயற் சம்பளம், ெிகலயற்
நதொழில்கள், நபொருளொதொர் மந்தெிகல என நதொழிலொளர் வர்க்கமம
இந்நெருக்கடியின் முதல் பலிக்கடொக்களொக இருக்கின் ொர்கள். இவர்களின்
ெிகலகய மமலும் கவகலக்குள்ளொக்கும் வககயில் அரசொங்கம் நதொழிலொளர்
சட்ட சீர்திருத்தங்ககள முன்நமொழிந்துள்ளது. ெவம்பர் 2022ல் ஜனொதிபதி
அளித்த 2023க்கொன பொதீடு கு ித்த அவரது உகரயில், சீர்திருத்தங்கள்
“ஏற்றுமதி கமயப் நபொருளொதொரநமொன்க ” கு ிக்மகொளொகக் நகொண்மட
மமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளன என நதரிவித்தொர். அதன் பி கு, வரவிருக்கும்
சீர்திருத்தம் கு ித்து கருத்து நதரிவித்த நதொழில் மற்றும் நவளிெொட்டு
மவகலவொய்ப்பு அகமச்சின் நசயலொளர் ஷொன் யஹம்பத் அவர்கள்,
“தற்மபொது ெகடமுக யிலிருக்கும் நதொழிலொளர் சொர் சட்டக்மகொகவக்கு
பதிலீடொக நதொழிலொளர் மற்றும் நதொழில்வழங்குனர் ஆகிமயொரின்
உரிகமககள சமெிகலயில் மபனும்வககயிலொன நதொழிலொளர் சட்ட
அகமப்நபொன்று உருவொக்கப்படும்” என் ொர். ஐமதகவின் மம தின மபரணியில்
கருத்து நதரிவித்த நதொழில் மற்றும் நவளிெொட்டு மவகலவொய்ப்பு அகமச்சர்
மனுஷ ெொணயக்கொர அவர்கள், அச்சமெிகலகய நதொழில்வழங்குனர் சொர்பில்
ஒழுங்ககமக்கும்படியொன சீர்திருத்த நகொள்கககள் அடங்கிய 11 அம்ச
ெிரநலொன்க சமர்ப்பித்தொர். ெொணயக்கொரவின் இம்முன்நமொழிவுகள்
மமமலொட்டமொக பொர்க்கும்மபொது கவர்ச்சியொக இருந்தொலும் முக சொர்
துக களில் நதொழில்புரியும் மக்களின் கூட்டு ஒருகமப்பொட்கட கவனமொக
மு ியடிக்கும் முயற்சியொகமவ கொணப்படுகின் ன. இது, அவரின்
உகரயிமலயின் அ ிமுகத்திமலமய நதளிவொகின் து “எம்மிடம் இருப்பது
மிகப்பகழய நதொழிலொளர் சட்டங்களொகும், அகவ முதலீட்டொளர்ககள
ெொட்டுக்குள் வரவிடொமல் தடுக்கின் ன”.

ஜூன் 14ல் ெகடநபற் ஆமலொசகனக் கூட்டநமொன் ில் உகரயொற் ிய
திரு.ெொணயக்கொர அவர்கள், நதொழிலொளர் சட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 20
பகுதிகளில் சீர்திருத்தங்கள் மதகவப்படுவதொக கூ ினொர்.
நபருந்மதொட்டத்துக , மற்றும் ஆகியன மொற் ங்ககள மவண்டிெிற்பதொக
கூ ிய அகமச்சர், முக சொரொ நதொழில்துக களின் மதகவகயயும்
முக சொர் நதொழில்துக களிலிருந்து முக சொரொ நதொழில்துக களுக்கு மொ

2

மவண்டிய கட்டொயத்கதயும் வலியுறுத்தி கூ ினொர். இது தற்மபொகதய
சீர்திருத்தங்களின் அபொயமணியொகும்.

இச்சீர்திருத்தங்கள் சமூக பொதுகொப்பு மற்றும் முக சொரொ நதொழில்துக களில்
பணிபுரியும் ஊழியர்களின் ெலன்கருதி மமற்நகொள்ளப்படுவதொக
கொட்டப்படுகின் ன. நபொருளொதொர நெருக்கடியிலும் நதொழிலின்கமயிலும்
உழலும் ஒரு நபொருளொதொரத்தில் மவகலத்தளங்களில் நபண்ககள
வன்முக யிலிருந்து பொதுகொத்தல் மற்றும் மொற்றுத்தி னொளிககள
உள்ளடக்கக்கூடியதொன சட்டவகரவுககள அ ிமுகம் நசய்தல் மபொன்
விடயங்கள் குக ந்த முக்கியத்துவத்கதமய எடுத்துக்கொட்டுகின் ன. மமலும்,
நதொழில்துக யில் நபண்களின் பங்களிப்கப அதிகரிக்கும் இம்மந்திரங்கள்
நதொழிலொளர் பொதுகொப்பு மகள்விக்குள்ளொகும் இக்கொலகட்டத்தில் அவர்களின்
உகழப்கப சுரண்டுவதற்மக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன.

இலங்ககயின் நதொழிலொளர் சட்டங்கள் பொரியளவில் மொற் ங்ககள
நகொண்டுவரொவிடினும் நதொழிலொளர்களின் உரிகமககள முற் ொக மறுக்கும்
ெிகலயில் இருந்து சில உரிகமககள அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கின் து.
இருப்பினும் நதொழிற்பகடகய பிளவுபடுத்தல், முக சொர் நதொழில்துக ககள
முக சொரொ நதொழில்களொக மொற் லும் பு ஒப்பகடப்பு நசய்தலும் மபொன்
பலமிழக்கநசய்யும் நசயல்களொல் நதொழில் முகொகமத்துவங்கள்
இவ்வுரிகமககள தவ ொக பொவிக்கும் ெிகல ஏற்பட்டுள்ளது. முக சொர்
நதொழில்துக யில் நபரும்பொலொமனொர் நபண்களொகமவ கொணப்படுகின் ொர்கள்.
முகொகமத்துவ நசயற்பொடுகள் வலுவற் ெிகலயில் இருக்கும்
இக்கொலகட்டத்தில் நபொருளொதொர நெருக்கடிக்கு முதலில் பலியொகுமவொர்
அவர்கமள. மகொவிட் நபருந்நதொற்று கொலத்தில் கூட எமது நதொழிலொளர்கள்
உள்ெொட்டிலும் நவளிெொட்டிலும் புதிய மொற் ங்ககள ஏற்கமுடியொத
ெிகலயில் அல்லலுற் கத கண்கூடொகப் பொர்த்மதொம். நதொழிலொளர் சட்டங்கள்
உதொசீனப்படுத்தப்பட்டு நதொழிலொளர்கள் ககவிடப்பட்டெிகலக்கு
தள்ளப்பட்டனர். அப்படியிருப்பினும் கடினமொன சூழ்ெிகலகளில் அவர்கள்
நதொழில்நசய்ய ெிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். இந்ெிகல வரப்மபொகும்
சீர்திருத்தங்களொல் முக ப்படுத்தப்படும் ஆபத்து ெம்கம நெருங்கியுள்ளது.

நதொழில்வழங்குனர் மற்றும் நதொழிலொளொருக்கிகடயிலொன ஒப்பந்த உ கவ
வலுவிழக்கச்நசய்வதொல் நதொழில்துக ககள முக ப்படுத்தொமலிருத்தல்,
நதொழில்பொதுகொப்பின்கம, மற்றும் நதொழிலொளர்ககள சுரண்டும் சூழல்

3

உருவொகுதல் மபொன் அபொயங்கள் ஏற்படுகின் ன. நதொழிலுக்கு அமர்த்தல்
மற்றும் ெீக்குதல் நதொடர்பொன சட்டங்கள் நதளிவொக வகரயக நசய்யப்பட்டு
நதொழிலொளர்கள் பொதுகொக்கப்பட மவண்டும். தற்மபொது அமுலில் உள்ள
பணிெீக்கம் நதொடர்பொன சட்டங்கள் நதொழிலொளர்ககள பொதுகொப்பனவொகமவ
இருக்கின் ன. அவற்க தளர்த்துவதன் மூலம் நதொழிலொளர்ெலன்
பொதிக்கப்படும். அலுவல் மெரங்களில் நெகிழ்வுத்தன்கம
மபணப்படப்மபொவதொகக் கூ ப்படுகின் து. இது நதொழிலொளர்களுக்கு
நகடுதலொனதொக இருக்கும்; முக சொரொததொக நதொழில்ககள மொற்றுவதன்
மூலம் சுரண்டலுக்கு உள்ளொக்கப்படும் இவர்கள் இறுக்கமொன வகலக்குள்
சிக்கப்பட்டு அலுவல் மெரங்கள் நதொடர்பில் குக ந்த பொதுகொப்மப
கொணப்படும். மெொய்க்கொல விடுப்பு, மபறுகொல விடுப்பு மற்றும் கு ிக்கப்பட்ட
ஓய்வு மெரங்கள் நதொடர்பொன சட்டங்கள் இந்ெிகலயொல்
அடித்துச்நசல்லப்பட்டுவிடும். ஆகட நதொழிற்சொகலகளில் 10 ெொட்களுக்கு
மமலதிகமொக இரவு மெர மவகலகளில் நபண்ககள ஈடுபடுத்தக்கூடொது என்
சட்டம் கொணப்படினும் அத்துக யில் நபண்கள் குக ந்தபட்ச பொதுகொப்மபொடு
ெீண்ட இரவுககள மவகலகளில் கழிப்பகத ெொம் கொண்கின்ம ொம்.

முன்நமொழியப்பட்டுள்ள சீர்திருத்தங்கள் நதொழிலொளர் சட்டங்ககள
வலுவிழக்கச்நசய்வமதொடு நதொழிலொளர்களுக்கு ஏற்கனமவ
உறுதிநசய்யப்பட்டிருந்த அடிப்பகட பொதுகொப்பு அம்சங்ககள ெீக்கி
அவர்ககளயும் வலுவிழக்கச்நசய்யும். கடந்த மொதம் ெகடநபற் மதசிய
நதொழில் ஆமலொசகனக்குழு கூட்டத்தில் அரச பிரதிெிதிகள்,
நதொழில்வழங்குனர்கள், நதொழிற்சங்க பிரதிெிதிகள் ஆகிமயொர்
அகழக்கப்பட்டிருந்தும் எந்த அரசியல் கட்சிகயயும் சொரொத தனியொர்
நதொழில்துக ககள மசர்ந்த ெொன்கு நதொழிற்சங்கங்கள் இக்கூட்டத்திற்கு
அகழப்புவிடுப்பட்டிருக்கவில்கல. சீர்திருத்தங்கள் மமற்நகொள்ளப்படும் மபொது
இவ்வொ ொன நசயல்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம் நதொழிலொளர்களின்
பிரதிெிதித்துவ அகமப்புககள வலுவிழக்கச்நசய்யமவ அரசொங்கம்
முகனப்புடன் ஈடுபடுகின் து.

நபருந்மதொட்டத்துக பொரிய மொற் ங்களுக்கு உள்ளொக இருப்பமதொடு
மகலயக நதொழிலொளர்கள் சமூகப்பிளவு, நதொழில்பொதுகொப்பின்கம மற்றும்
மபொதுமொன ெிலங்கள் கொணப்படொகம மபொன் சிக்கல்ககள
முகங்நகொடுக்கவுள்ளனர். வொழ்க்கக நசலவு, பிரகஜகளுக்கு வழங்கப்படும்
அடிப்பகட உரிகமகளொன சீரொன வொழ்க்கக ெிகல, மவகலத்தளங்களில்
பொதுகொப்பு, ெிலவுரிகம, வ ீட்டு வசதிகள் மற்றும் கல்வி மபொன்

4

உரிகமகளுக்கொகவும் அவர்கள் கொலங்கொலமொக மபொரொடி வருகின் னர்.
இம்மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வொ ொன அெீதிககள விடுத்து
ெொணயக்கொரவின் 11 அம்ச ெிரலில் “ெவ ீன நதொழில் உலகுக்மகற்
நபருந்மதொட்டத்நதொழிலொளகர” உருவொக்குவதொக அவர் கூறுகின் ொர்.
நதொழிலொளர் சட்டங்ககள வலிதற் தொக்குவதன் மூலம் அரசொங்கம்
முதலீடுககள ெொட்டுக்குள் ஈர்க்க எத்தனிப்பமதொடு நபொருளொதொரத்கத
ெிகலெிறுத்தப்பொர்க்கின் து. எமது நபொருளொதொரம் 2022ன் இறுதி கொலொண்டில்
12.4%மும் 2023ன் முதல் கொலொண்டில் 11.5%மும் வ ீழ்ச்சியகடந்திருக்கின் து.
இவ்வ ீழ்ச்சிக்கு கொரணம் நதொழிலொளர் சட்டங்களல்ல, எனமவ அவற்க
சீர்திருத்துவது நபொருளொதொர வ ீழ்ச்சிக்கு தீர்வொகொது. இதற்கொன கொரணங்கள்
அரசொங்கம் நபொதுநசலவுககள கட்டுப்படுத்த மமற்நகொண்டுள்ள கடுகமயொன
ெடவடிக்கககள், நதொழில் உருவொக்கம் நதொடர்பொன நகொள்கககள்
கொணப்படொகம, சமூக பொதுகொப்பின்கம மற்றும் நதொழிலொளர்ெலன்
மபணப்படொகம ஆகும். இறுதியொக எம்மிடம் எஞ்சப்மபொவநதல்லொம்
நதொழிலொளர் உரிகமககள வலிதற் தொக்கும் ெிகலமய.
நதொழிலொளர்களின் ெிகல மபொன் அடிப்பகடயொன விடயம் நதொடர்பில்
நதளிவொன ெிகலப்பொட்கட எடுப்பது கல்வியியலொளர்களொக எங்களின்
கடப்பொடொக இருக்கின் து. இது எம் அகனவகரயும் பொதிக்கும் விடயமொக
இருக்கின் து. எமக்கு மதகவப்படுவது அகனவரின் பொதுகொப்கபயும்
உறுதிநசய்யக்கூடிய உற்பத்தி மற்றும் மவகலத்தளங்களில் மபணப்படும்
ஜனெொயக ெகடமுக களும் உறுதிப்பொடும் நகொண்ட நதொழிலொளர்கமய,
மக்கள்கமய நதொழில் நகொள்கககளொகும். இகவ இல்லொவிடின் எமது
எதிர்கொலம் ெிகலயற் தொகவும் கவகலக்கிடமொனதொகவும் மொ க்கூடும்.
இதனொல் உருவொக இருக்கும் சமூக அகமதியின்கமகளொல் ஏற்கனமவ
சர்வொதிகொரமொக மொ ியிருக்கும் அரசொங்கம் மமலும் மமொசமொனதொக மொறும்.
எனமவ ெொம் ஜனெொயக சக்திககள ஒருங்கிகணப்பதன் மூலம் எமக்கொன
சி ந்த எதிர்கொலநமொன்க கட்டிநயழுப்ப மவண்டியிருக்கின் து.

SIGNED BY

 1. A.M. Navaratna Bandara, formerly Univ. of Peradeniya
 2. Ahilan Kadirgamar, Univ. of Jaffna
 3. A.M.J.H. Amandakoon, Univ. of Peradeniya
 4. Amalka Wijesuriya, Univ. of Ruhuna
 5. Anuruddha Karunarathna, Univ. of Peradeniya
 6. Anushka Kahandagama, formerly Univ. of Colombo
 7. Arjuna Aluwihare, formerly Univ. of Peradeniya
 8. Arjuna Parakrama, Univ. of Peradeniya
 9. Aruni Samarakoon, Univ. of Ruhuna
 10. Athulasiri Samarkoon, The Open University of Sri Lanka
 11. Avanka Fernando, Univ. of Colombo
 12. B.P.B.W. Rathnayake, Univ. of Peradeniya
 13. Barana Jayawardana, Univ. of Peradeniya
 14. Bahirathy J.R, Univ. of Jaffna
 15. Buddhima Padmasiri, The Open University of Sri Lanka
 16. Camena Guneratne, The Open University of Sri Lanka
 17. Chirath Jeewantha, Univ. of Ruhuna
 18. Chulani Kodikara formely Univ. of Colombo
 19. Crystal Baines, Univ. of Peradeniya
 20. Dayapala Thiranagma, formerly Univ. of Kelaniya
 21. Dhammika Gamage, Univ. of Peradeniya
 22. Dhammika Herath, Univ. of Peradeniya
 23. Dhammika Jayawardena Univ. of Sri Jayawardenepura
 24. Dhanuka Bandara formerly Univ. Of Peradeniya
 25. Dilini Hemachandra, Univ. of Peradeniya
 26. Dinesha Samararatne Univ. of Colombo
 27. Erandika de Silva, Univ. of Jaffna
 28. Farzana Haniffa, Univ. of Colombo
 29. Fazeeha Azmi, Univ of Peradeniya
 30. Ganganee Chamdima Samaraweera, Univ. of Ruhuna
 31. H.H.M.T.V.K. Jayasooriya, Univ. of Peradeniya
 32. Harshana Rambukwella, formerly The Open University of Sri Lanka
 33. Hasini Lecamwasam, Univ. of Peradeniya
 34. Hasitha Pathirana Univ. of Kelaniya
 35. Hettigamage Sriyananda, The Open University of Sri Lanka (Professor Emeritus)
 36. Hiniduma Sunil Senevi, Univ. of Sabaragamuwa
 37. Imani Bakmeedeniya, Univ. of Peradeniya
 38. Jayadeva Uyangoda, Univ. of Colombo (Professor Emeritus)
 39. Janith Wickramasinghe, Univ. of Colombo
 40. Jennifer Edama, Univ. of Peradeniya
 41. Jithmi Athukorale, Univ. of Peradeniya
 42. K.M.Vihangi Semini, Univ. of Peradeniya
 43. Kamani Sylva, Univ. of Peradeniya
 44. Kanchuka Dharmasiri, Univ. of Peradeniya
 45. Kasun Gajasinghe, Univ. of Peradeniya
 46. Kaushalya Perera, Univ. of Colombo
 47. Kethakie Nagahawatte Univ. of Colombo
 48. Krishan Siriwadhana, Univ. of Colombo
 49. Krishantha Fedricks, Uni. of Colombo
 50. Krishmi Apsara, Univ. of Peradeniya
 51. Kumudu Kusum Kumara, formerly Univ. of Colombo
 52. L.A.M.Jayasinghe,Univ. Of Peradeniya
 53. Liyanage Amarakeerthi, Univ. Of Peradeniya
 54. Madhara Karunarathna, Univ. of Peradeniya
 55. Maduranga Kalugampitiya, Univ. of Peradeniya
 56. Mahendran Thiruvarangan, Univ. of Jaffna
 57. Malika Perera, Univ. of Peradeniya
 58. M. A. Nuhman. Formerly Univ. of Peradeniya
 59. Muditha Dharmasiri: Univ. of Peradeniya
 60. Nadeesh de Silva, The Open University of Sri Lanka
 61. Nalika Ranathunge, Univ. of Ruhuna
 62. Neavis Morais, The Open University of Sri Lanka
 63. Nicola Perera, Univ. of Colombo
 64. Nilantha Liyanage, Univ. of Ruhuna
 65. Nirmal Ranjith Dewasiri, Univ. of Colombo
 66. N.Sivakaran, Univ. of Jaffna
 67. N. W. Prins, Univ. of Ruhuna
 68. Paba Suraweera, Univ. of Peradeniya
 69. Pavithra Jayawardena, Univ. of Colombo
 70. P. M. Jayaweera Univ. of Peradeniya
 71. Prabha Manuratne, Univ. of Kelaniya
 72. Prabhath Jayasinghe, University of Colombo
 73. Pradeepa Korale Gedara, Univ. of Peradeniya
 74. Pradeep Peiris, Univ. of Colombo
 75. Priyantha Fonseka Univ. of Peradeniya
 76. R.T.Gamalath, Univ. of Peradeniya
 77. Ramesh Ramasamy, Univ. of Peradeniya
 78. Ramila Usoof, Univ. of Peradeniya
 79. Ramindu Perera, The Open University of Sri Lanka
 80. Ramya Kumar, Univ. of Jaffna
 81. Ranjini Obeyesekere; formerly , Univ. of Peradeniya
 82. Ranjit Wijekoon, formerly Univ. of Peradeniya
 83. Rupika Rajakaruna, Univ. of Peradeniya
 84. Ruth Surenthiraraj, Univ. of Colombo
 85. Sabreena Niles, Univ. of Kelaniya
 86. Sachithra Edirisinghe, formerly Univ. of Peradeniya
 87. Sahan Wanniarachchi,Univ. of Peradeniya
 88. Sahani Situbandara, Univ. of Peradeniya
 89. Saman Pushpakumara, Univ. of Peradeniya
 90. Sasanka Perera, Formerly Univ. of Colombo
 91. Sasinindu Patabendige, Univ. of Jaffna
 92. Savitri Goonesekere, Univ. of Colombo (Professor Emeritus)
 93. Selvaraj Vishvika, Univ. of Peradeniya
 94. Shalini Wijerathna,Univ. of Peradeniya
 95. Shamala Kumar, Univ. of Peradeniya
 96. Sitralega Maunaguru formerly Eastern Univ. Sri Lanka
 97. Sivamohan Sumathy, Univ. of Peradeniya
 98. Sudesh Mantillake, Univ. of Peradeniya
 99. Sumith Chaaminda, Univ. of Colombo
 100. Supoorna Kulatunga, Univ. of Peradeniya
 101. Suranjith Gunasekara, Univ. of Ruhuna
 102. Susantha Rasnayake, Univ. of Peradeniya
 103. Susith Siriwardhana, Rajarata Univ. of Sri Lanka
 104. Shyamani Hettiarachchi, Univ. of Kelaniya
 105. Thiru Kandiah, formerly Univ. of Peradeniya
 106. Thushara Kamalrathne, Univ of Peradeniya
 107. Udara Rajapaksha, Univ. of Peradeniya
 108. Udari Abeysinghe, Univ. of Peradeniya
 109. Unnathi Samaraweera,Univ. of Colombo
 110. Upul Abeyrathne, Univ. of Peradeniya
 111. Varangana Ratwatta, Univ. of Peradeniya
 112. Vijaya Kumar, Univ. of Peradeniya (Professor Emeritus)
 113. Visakesa Chandrasekaram, Univ. of Colombo
 114. Vivimarie Vanderpoorten Medawattegedera, The Open University of Sri Lanka
 115. W.M. Rohan Laksiri, Univ. of Ruhuna
 116. Yasas Kulasekara, Univ. of Peradeniya